Class VI

Shreya

Shreya

Class IX

Deepak

Deepak

Deepak

Ashish Tripathi

Deepak

Mansi

Deepak

Saurav upadhyay

Class X

Harshit Chauhan

Harshit Chauhan

Aaditya

Aaditya

Harshit Chauhan

Vaibhav Chahal

Class XI

mohit

mohit

mohit

Jaspreet

Class XII

Rishabh Bamrara

Rishabh Bamrara

Diven Pratap

Diven Pratap